پانزدهمین مجمع عمومی سالیانه بازارهای مبل و موبایل ایران