پـیرو نظر سنجی انجام شده در خـصوص تغییر سـاعت فعالیت بـازار مـبل ایـران ساعت کار بازار مبل ایران از روز جمعه 22مهر تا پایان سال به شرح ذیل می باشد

روزهای عادی: 9:00 لغایت 20:00

روزهای جمعه و تعطیل: 10:00 لغایت 20:00