ساعت کار بازار مبل ایران در روزهای 14 و 15 خرداد به شرح ذیل می باشد