ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی ساعت فعالیت بازار مبل ایران به شرح ذیل می باشد.