بازار های مبل ایران از روز یک شنبه مورخ 1398/12/25 تعطیل می باشند