با توجه به صدور مجوز فعالیت مراکز تجاری با رعایت پروتوکول های بهداشتی از سوی ستاد ملی مباره با کرونا

ببازار مبل ایران از روز دوشنبه مورخ 99/2/1 از ساعت 9:00 لغایت 18:00 فعال می باشد.