3
4
5

واحدهای بازار مبل شماره سه

نام فروشگاه
پلاک
طبقه
تلفن فروشگاه
نام مدیر
موقعیت

نام فروشگاه :هوم زون

پلاک :302/1
طبقه :طبقه سوم
تلفن فروشگاه :021-66193400
نام مدیر :آقایان نصر و قهاری

نام فروشگاه :اوت لت

پلاک :401
طبقه :طبقه چهارم
تلفن فروشگاه :
نام مدیر :مصلحی

نام فروشگاه :پرنیان

پلاک :436
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :436
نام مدیر :آقای عاملی

نام فروشگاه :کم جاچوب (برترین ها)

پلاک :435
طبقه :طبقه چهارم
تلفن فروشگاه :
نام مدیر :آقای محسنی

نام فروشگاه :بافی (برترین ها)

پلاک :405
طبقه :طبقه چهارم
تلفن فروشگاه :021-66193096
نام مدیر :آقایان کبیری وقربانی

نام فروشگاه :فروشگاه گالری امروز

پلاک :412
طبقه :طبقه چهارم
تلفن فروشگاه :021-66193195
نام مدیر :آقای غیاثوند

نام فروشگاه :فروشگاه گونا

پلاک :437-438
طبقه :طبقه چهارم
تلفن فروشگاه :021-66193466
نام مدیر :آقای سادات هندی

نام فروشگاه :فروشگاه وگو

پلاک :418
طبقه :طبقه چهارم
تلفن فروشگاه :021-66193430
نام مدیر :آقای عزیزی

نام فروشگاه :فروشگاه میداس شعبه 2

پلاک :B41
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193185/86
نام مدیر :مهران شجاعی

نام فروشگاه :فروشگاه ماجان

پلاک :B40
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193191-2
نام مدیر :آقای باقری

نام فروشگاه :فروشگاه ماکت

پلاک :B37
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193179-80
نام مدیر :آقای مهدی مختاری

نام فروشگاه :فروشگاه سنتیا

پلاک :B35
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193173-4
نام مدیر :آقای سعید بافرانی

نام فروشگاه :فروشگاه مبل روز

پلاک :B34
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193001-2
نام مدیر :آقای فرهاد آذرنیا

نام فروشگاه :فروشگاه دیانا

پلاک :B33
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193052-4
نام مدیر :آقای حامد سلامت

نام فروشگاه :فروشگاه سالونی

پلاک :B31
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193167-8
نام مدیر :آقای امین پور

نام فروشگاه :فروشگاه مبلیران

پلاک :B30
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193187-8
نام مدیر :آقای موسوی

نام فروشگاه :فروشگاه دوناریه زیرین

پلاک :B29
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193360-1
نام مدیر :آقای افتخاری

نام فروشگاه :فروشگاه خانه زیبا

پلاک :B28
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193169-70
نام مدیر :آقای شکریه

نام فروشگاه :فروشگاه کاندیدا

پلاک :B26
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193006-7
نام مدیر :خانم سعیدی شهمیرزادی

نام فروشگاه :فروشگاه دفینه

پلاک :B21
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193161-2
نام مدیر :آقای قاسمی

نام فروشگاه :فروشگاه آرشیکو

پلاک :B19
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193050-1
نام مدیر :آقای افتاده

نام فروشگاه :فروشگاه رنودیزاین

پلاک :B17
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193195-6
نام مدیر :آقای جلالوند

نام فروشگاه :فروشگاه مبل علی

پلاک :B15
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193010-12
نام مدیر :آقای افشین بشیری

نام فروشگاه :فروشگاه بازل

پلاک :B11
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193193
نام مدیر :آقای مشایخی

نام فروشگاه :فروشگاه سنتیا1

پلاک :B13
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193120-21
نام مدیر :آقای سعیدپوربافرانی

نام فروشگاه :فروشگاه ماجان شعبه 1

پلاک :B09
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193159-60
نام مدیر :باقری

نام فروشگاه :فروشگاه ماجان شعبه 2

پلاک :B07
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193171-72
نام مدیر :آقای باقری

نام فروشگاه :فروشگاه میداس

پلاک :B05
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193109-10
نام مدیر :آقای مهران شجاعی

نام فروشگاه :فروشگاه کلاسیک

پلاک :B03
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193175-6
نام مدیر :آقای محمد عینعلی

نام فروشگاه :فروشگاه آیرست

پلاک :B06
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193072-73
نام مدیر :آقای ایزد پناه

نام فروشگاه :فروشگاه آیساپلاس

پلاک :B01
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66193013-4
نام مدیر :آقایان ارزانلو وسادات

نام فروشگاه :فروشگاه ویستر

پلاک :G40
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193019-21
نام مدیر :آقای عبداله احمدی

نام فروشگاه :فروشگاه آرت ایران

پلاک :G39
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193253-4
نام مدیر :آقای بیگ زاده

نام فروشگاه :فروشگاه خانه من شعبه 2

پلاک :G37
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193074-76
نام مدیر :آقای نصابی

نام فروشگاه :فروشگاه فارست مبل

پلاک :G35
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193047-8
نام مدیر :آقای افتخاری

نام فروشگاه :فروشگاه نظری

پلاک :G33
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193211-2
نام مدیر :آقای ناصر اسعدی

نام فروشگاه :فروشگاه پارادایس

پلاک :G30
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193080-82
نام مدیر :آقای قربانی

نام فروشگاه :فروشگاه fama casa

پلاک :G25
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193259-60
نام مدیر :آقای میثم رمضانی

نام فروشگاه :فروشگاه خانه دکاموند

پلاک :G21
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193097-9
نام مدیر :آقای طلایی

نام فروشگاه :فروشگاه خانه دکاموند1

پلاک :G19
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193229-30
نام مدیر :آقای طلایی

نام فروشگاه :فروشگاه ماکت 1

پلاک :G15
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193088-9
نام مدیر :آقای مختاری

نام فروشگاه :فروشگاه آرسس همکف

پلاک :G13
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193208-9
نام مدیر :آقای هاشمیان

نام فروشگاه :فروشگاه ونسا

پلاک :G11
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193045-6
نام مدیر :آقای انصاری

نام فروشگاه :فروشگاه والریا

پلاک :G06
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193234-5
نام مدیر :آقای صدری

نام فروشگاه :فروشگاه وندی

پلاک :G09
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193017
نام مدیر :آقای وندی

نام فروشگاه :فروشگاه فوم مبل هنر

پلاک :G03
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193116-19
نام مدیر :آقای هنردوست

نام فروشگاه :فروشگاه نوین چرم

پلاک :G01
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66193064-5
نام مدیر :اقای صادق بابایی

نام فروشگاه :فروشگاه ذوالانواری

پلاک :142
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193036-7
نام مدیر :آقای ذوالانواری

نام فروشگاه :فروشگاه هوفن کارپت

پلاک :141
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193066-7
نام مدیر :آقایان مسعودی و رضوانی

نام فروشگاه :فروشگاه هوفن هوم

پلاک :139
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193255-6
نام مدیر :آقایان مسعودی ورضوانی

نام فروشگاه :فروشگاه توسکاهوم 2

پلاک :137
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193220-1
نام مدیر :آقای شیدایی

نام فروشگاه :فروشگاه هوم آرت

پلاک :136
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193268-69
نام مدیر :آقایان صالحی وعبدی

نام فروشگاه :فروشگاه روما گالری

پلاک :135
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193086
نام مدیر :اقایان رخشان فر

نام فروشگاه :فروشگاه رویال

پلاک :131
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193008-9
نام مدیر :آقای حسینی

نام فروشگاه :فروشگاه ثمین

پلاک :129
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193093-6
نام مدیر :اقای ابوالفتحی

نام فروشگاه :فروشگاه پاسارگاد

پلاک :127
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193034-5
نام مدیر :آقای شیرانیان

نام فروشگاه :فروشگاه ویلیجیا 2

پلاک :123
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193004-5
نام مدیر :آقای رمضانی

نام فروشگاه :فروشگاه کارینا

پلاک :122
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193026-27
نام مدیر :سرکار خانم لشگری

نام فروشگاه :فروشگاه وندار

پلاک :120
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193024-5
نام مدیر :آقای کفیلی

نام فروشگاه :فروشگاه هوم سنترو

پلاک :118
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193022-3
نام مدیر :آقایان نجیمی ومقدم

نام فروشگاه :فروشگاه ایتال استیل

پلاک :116
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193238-39
نام مدیر :آقای ترابی

نام فروشگاه :فروشگاه دکاموند

پلاک :114
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193022-3
نام مدیر :آقای طلایی

نام فروشگاه :فروشگاه دکورمان قهرمانی

پلاک :112
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193106-8
نام مدیر :آقای قهرمانی

نام فروشگاه :فروشگاه سلما

پلاک :107
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193213-5
نام مدیر :آقای سلامی

نام فروشگاه :فروشگاه وندیک

پلاک :105
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193015-6
نام مدیر :آقای سید یاسین لواسانی

نام فروشگاه :فروشگاه مبلیران

پلاک :103
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193057-8
نام مدیر :آقای موسوی

نام فروشگاه :فروشگاه بالسا

پلاک :101
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66193055-6
نام مدیر :آقای اسماعیل آهنگری

نام فروشگاه :فروشگاه کمجا چوب vip

پلاک :242
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193165-6
نام مدیر :آقای محسنی

نام فروشگاه :فروشگاه ویستا vip

پلاک :241
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193242-3
نام مدیر :آقای داود ریزیاپور

نام فروشگاه :فروشگاه Rocco home

پلاک :239
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193236
نام مدیر :آقای سادات

نام فروشگاه :فروشگاه دارکوب

پلاک :237
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193472
نام مدیر :آقایان عزیزی و خسروی

نام فروشگاه :فروشگاه نیلپر2

پلاک :235
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193244-5
نام مدیر :آقای برزین پور

نام فروشگاه :فروشگاه فیدار

پلاک :231
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193141-43
نام مدیر :آقای قادری

نام فروشگاه :فروشگاه نیلپر

پلاک :229
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193017-8
نام مدیر :آقای برزین پور

نام فروشگاه :فروشگاه آرسس

پلاک :227
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193224-26
نام مدیر :آقای بیگلو

نام فروشگاه :فروشگاه سوئیت هوم

پلاک :225
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193041-2
نام مدیر :آقایان عباسیان وآرین یار

نام فروشگاه :فروشگاه بنیتا

پلاک :223
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193227-8
نام مدیر :آقای مهربانی

نام فروشگاه :فروشگاه فاما

پلاک :222
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193114-5
نام مدیر :آقای اکبر لو

نام فروشگاه :فروشگاه هوم فرم

پلاک :220
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193240-1
نام مدیر :آقای طلایی

نام فروشگاه :فروشگاه لازونی

پلاک :218
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193070-1
نام مدیر :آقای رباط میلی

نام فروشگاه :فروشگاه لازونی 1

پلاک :216
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193059-61
نام مدیر :آقای رباط میلی

نام فروشگاه :فروشگاه خانه الوا

پلاک :214
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193218-9
نام مدیر :آقای عزیزی

نام فروشگاه :فروشگاه فوراِو

پلاک :212
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193077-9
نام مدیر :آقای پویان شریعتی

نام فروشگاه :فروشگاه ونتیران

پلاک :210
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193090-92
نام مدیر :آقای حمیدرضا پیرمرادیان

نام فروشگاه :فروشگاه ویستا

پلاک :207
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193062-63
نام مدیر :آقای داود ریزیاپور

نام فروشگاه :فروشگاه ونتیران

پلاک :205
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193090-2
نام مدیر :آقای حمیدرضا پیرمرادیان

نام فروشگاه :فروشگاه کمجا چوب

پلاک :203
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193165-6
نام مدیر :آقای محسنی

نام فروشگاه :فروشگاه خانه من

پلاک :201
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66193261-5
نام مدیر :اقای نصابی

نام فروشگاه :فروشگاه ایتن

پلاک :307
طبقه :طبقه سوم
تلفن فروشگاه :66193069
نام مدیر :آقای سریری اولی

نام فروشگاه :فروشگاه یاتاش 2

پلاک :305
طبقه :طبقه سوم
تلفن فروشگاه :66193207
نام مدیر :آقای مهدی مصلحی

نام فروشگاه :فروشگاه یاتاش

پلاک :304
طبقه :طبقه سوم
تلفن فروشگاه :66193206
نام مدیر :آقای مهدی مصلحی

نام فروشگاه :فروشگاه تولیکا

پلاک :303
طبقه :طبقه سوم
تلفن فروشگاه :66193203-5
نام مدیر :آقای خواجه حسینی

نام فروشگاه :فروشگاه یلکا

پلاک :302
طبقه :طبقه سوم
تلفن فروشگاه :66193135-40
نام مدیر :آقای مرات یلماز

نام فروشگاه :فروشگاه خانه چوب و هنر

پلاک :301
طبقه :طبقه سوم
تلفن فروشگاه :66193083-5
نام مدیر :آقای شیر پور

نام فروشگاه :فروشگاه رومانتیک

پلاک :P102
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66193249-50
نام مدیر :آقای علی سلطانی