2
3
4
5

واحدهای بازار مبل شماره یک

نام فروشگاه
پلاک
نام سرا
طبقه
تلفن فروشگاه
نام مدیر
موقعیت

نام فروشگاه :روز دیزاین

پلاک :-110
نام سرا :پارکینگ
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66248199
نام مدیر :آذرنیا

نام فروشگاه :گونا

پلاک :331
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312611
نام مدیر :سادات هندی

نام فروشگاه :کاورمبل

پلاک :-109
نام سرا :پارکینگ
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66207502
نام مدیر :اخروی

نام فروشگاه :آرت مبیلند

پلاک :-106
نام سرا :پارکینگ
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66327728
نام مدیر :یزدان پرست

نام فروشگاه :آرایشگاه

پلاک :-105
نام سرا :پارکینگ
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66238647
نام مدیر :امید نورانی

نام فروشگاه :ستایش

پلاک :-104
نام سرا :پارکینگ
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66295746
نام مدیر :قموشی

نام فروشگاه :پرشین استار

پلاک :-103
نام سرا :پارکینگ
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66242021
نام مدیر :رکابدار

نام فروشگاه :سوپر مارکت

پلاک :-102
نام سرا :پارکینگ
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66295715
نام مدیر :قاسمی

نام فروشگاه :مد وود

پلاک :-101
نام سرا :پارکینگ
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66312624
نام مدیر :تجردی

نام فروشگاه :کافی شاپ

پلاک :338
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312600
نام مدیر :عباسی

نام فروشگاه :نیمکت

پلاک :337
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312812
نام مدیر :سعید فخیمی

نام فروشگاه : کمجا تشک

پلاک :336
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312812
نام مدیر :محسن رسولی

نام فروشگاه :ولنسی

پلاک :335
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312812
نام مدیر :ایزد پناه

نام فروشگاه :آروند چوب

پلاک :334
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312609
نام مدیر :مجید طهماسبی

نام فروشگاه :گونا

پلاک :332
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312611
نام مدیر :سادات هندی

نام فروشگاه :نوروهوم

پلاک :329
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312621
نام مدیر :نوروزی

نام فروشگاه :نقشینه

پلاک :228
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312793
نام مدیر :سجادی

نام فروشگاه :یونیک

پلاک :327
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312620
نام مدیر :اسوری - حقی

نام فروشگاه :وندیک

پلاک :325
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66245455
نام مدیر :سید یاسین لواسانی

نام فروشگاه : C & K

پلاک :322
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66245451
نام مدیر :کهکلو

نام فروشگاه :کم جا چوب

پلاک :321
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66245457
نام مدیر :علیرضا زمانی مقدم

نام فروشگاه :نقشینه

پلاک :318
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312604
نام مدیر :خالوئیان

نام فروشگاه :نیلپر

پلاک :313
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66295696
نام مدیر : جوشقانی

نام فروشگاه : صنعت چوب در هنر معماری

پلاک :314
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312626
نام مدیر :فرجی

نام فروشگاه :افق

پلاک :317
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312544
نام مدیر :فیروزگر

نام فروشگاه :لامزون

پلاک :312
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312816
نام مدیر :برزین پور

نام فروشگاه :آرام گستر

پلاک :311
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312623
نام مدیر :صادقی فر

نام فروشگاه :ناژ

پلاک :309
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312831
نام مدیر :حسین زاده

نام فروشگاه :هوم سنترو

پلاک :308
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312602
نام مدیر :رخشان

نام فروشگاه :توسکا3

پلاک :307
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312529
نام مدیر :شیدایی

نام فروشگاه :سالونی

پلاک :306
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312528
نام مدیر :طهماسبی

نام فروشگاه :چوب و هنر

پلاک :305
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312565
نام مدیر :شیرپور

نام فروشگاه :آلکا چوب

پلاک :304
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312791
نام مدیر :اسماعیل بهبودی فر

نام فروشگاه :توسکانی

پلاک :توسکانی
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312606
نام مدیر :حاجیلو نژاد

نام فروشگاه : بالسا

پلاک :302
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312841
نام مدیر :آهنگری

نام فروشگاه :ویلگا

پلاک :226/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66245486
نام مدیر : فعال

نام فروشگاه :لامزون

پلاک :225/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66297181
نام مدیر :برزین پور

نام فروشگاه :گالری امیر

پلاک :221/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207479
نام مدیر :تهران فر

نام فروشگاه :آرسس

پلاک :213/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295730
نام مدیر :بیگلو

نام فروشگاه :خانه نوین

پلاک :212/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66229409
نام مدیر :شیرین آبادی

نام فروشگاه :لوییز پالاس 1

پلاک :210/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66247249
نام مدیر :علیزاده

نام فروشگاه :لوکاس

پلاک :211/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207493
نام مدیر :کربلایی میرزا

نام فروشگاه :آرمانی

پلاک :209/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207492
نام مدیر :جعفری نژاد

نام فروشگاه :باستان

پلاک :208/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66312575
نام مدیر :نیک پور

نام فروشگاه :راحت مبل

پلاک :206/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66218321
نام مدیر :حمید حبیبی

نام فروشگاه :فیلون

پلاک :201/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66230040
نام مدیر :صراف -اسدیان

نام فروشگاه :شیلهک

پلاک :225/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207497
نام مدیر :طهماسبی

نام فروشگاه :کلاسیک

پلاک :226/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :2-66245151
نام مدیر :احمد عینعلی

نام فروشگاه :پاسارگاد

پلاک :222/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295697
نام مدیر :شیرانیان

نام فروشگاه :لوییز

پلاک :218/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66245473
نام مدیر :جمشیدی فر

نام فروشگاه :پاک چوب

پلاک :217/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :5-66245474
نام مدیر :علیرضا حیدرهایی

نام فروشگاه :الدورادو

پلاک :215/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295741
نام مدیر :موحد

نام فروشگاه :مبلیران علوی

پلاک :214/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66248177
نام مدیر :علوی

نام فروشگاه :گالری آوا

پلاک :212/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66305753
نام مدیر :چگینی

نام فروشگاه :امیران

پلاک :211/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66248203
نام مدیر :مجتبی لک

نام فروشگاه :نوا دیزاین

پلاک :209/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66248202
نام مدیر :امن پور

نام فروشگاه :نادعلی

پلاک :207/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207496
نام مدیر :محمد ناد علی

نام فروشگاه :نادعلی

پلاک :205/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207509
نام مدیر :نادعلی

نام فروشگاه :لوییزپالاس2

پلاک :202/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66245445
نام مدیر :علیزاده

نام فروشگاه :میکادو

پلاک :201/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66248175
نام مدیر :مجتبی دهقان مرد

نام فروشگاه :آیسا مبل

پلاک :226/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207483
نام مدیر :ارزانلو

نام فروشگاه :آربس

پلاک :225/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208976
نام مدیر :فراهانی

نام فروشگاه :ماکت

پلاک :218/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295729
نام مدیر :مختاری

نام فروشگاه :آرامیس

پلاک :217/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295720
نام مدیر :نورانیان

نام فروشگاه :بن سای

پلاک :213/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208986
نام مدیر :اسدی

نام فروشگاه :امید

پلاک :210/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66248180
نام مدیر :مافی

نام فروشگاه :پریسه

پلاک :209/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66248178
نام مدیر :فتحی پور

نام فروشگاه :توسکا

پلاک :202/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :3-66207481
نام مدیر :شیدایی

نام فروشگاه :نیلپر

پلاک :201/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :3-66248171
نام مدیر :جوشقانی

نام فروشگاه :ویلیجیا

پلاک :228/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295744
نام مدیر :محسن رمضانی

نام فروشگاه :پارامونت

پلاک :227/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295712
نام مدیر :صالح مختاری

نام فروشگاه :چوبین مد

پلاک :226/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295695
نام مدیر :منصوری

نام فروشگاه :ایران استیل

پلاک :225/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295733
نام مدیر :ترابی

نام فروشگاه :کامیار

پلاک :221/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295681
نام مدیر :قاسم محکمی

نام فروشگاه :سفیر

پلاک :219/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295678
نام مدیر :مختاری

نام فروشگاه :پاریس

پلاک :217/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295738
نام مدیر :الیاسی

نام فروشگاه :مبل ماساژ

پلاک :216/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66219523
نام مدیر :ایزدپناه

نام فروشگاه :راه چوب

پلاک :215/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66209258
نام مدیر :نوری

نام فروشگاه :آرام گستر

پلاک :213/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66236695
نام مدیر :صادقی فر

نام فروشگاه :سادات

پلاک :212/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66216799
نام مدیر :هاشمیان

نام فروشگاه :مهرگان

پلاک :210/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66248178
نام مدیر :آقارحیمی

نام فروشگاه :آرام گستر

پلاک :209/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66245353
نام مدیر :علی اکبر صادقی فر

نام فروشگاه :آکو

پلاک :208/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66212875
نام مدیر :لطیف فردی

نام فروشگاه :سیما

پلاک :207/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66214961
نام مدیر :مظفر مختاری

نام فروشگاه :مهر

پلاک :206/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207504
نام مدیر :کرم بیات

نام فروشگاه :گابریک

پلاک :205/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66203913
نام مدیر :محمود رستمی

نام فروشگاه :هوم بلا

پلاک :202/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66201256
نام مدیر :رضایی

نام فروشگاه :هوم ویژن

پلاک :201/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208982
نام مدیر :افتاده

نام فروشگاه :مبل پرویز

پلاک :226/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295701
نام مدیر :حسین زاده

نام فروشگاه :لانوا

پلاک :225/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66312797
نام مدیر :الیاسی

نام فروشگاه :لرد

پلاک :224/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207490
نام مدیر :رستمی فر

نام فروشگاه :آشیل

پلاک :222/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295684
نام مدیر :کیانی

نام فروشگاه :توسکا

پلاک :218/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :9-66295698
نام مدیر :شیدایی

نام فروشگاه :ماهور

پلاک :217/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295692
نام مدیر :مجید مرادی

نام فروشگاه :ویستر

پلاک :215/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295713
نام مدیر :احمدی

نام فروشگاه :هخامنش

پلاک :214/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208978
نام مدیر :بشارتی

نام فروشگاه :اریکه

پلاک :211/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208974
نام مدیر :عبدالله مشایخی

نام فروشگاه :ایرانیان

پلاک :210/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208971
نام مدیر :پورزارع

نام فروشگاه :هنر خم چوب

پلاک :209/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208973
نام مدیر :علیمحمدی

نام فروشگاه :آکاج

پلاک :208/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208972
نام مدیر :شیخ زاده

نام فروشگاه :ایرانیان

پلاک :206/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208971
نام مدیر :پورزارع ناصر

نام فروشگاه :ورث

پلاک :204/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208967
نام مدیر :باقری

نام فروشگاه :هخامنش

پلاک :202/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208966
نام مدیر :بشارتی

نام فروشگاه :سوئیت هوم

پلاک :126/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295719
نام مدیر :امیر آبادی

نام فروشگاه :مبل هنر

پلاک :119/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66245484
نام مدیر :محمد هنردوست

نام فروشگاه :الدورادو

پلاک :5/113
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295700
نام مدیر :موحد

نام فروشگاه :آرشیتال

پلاک :112/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66312845
نام مدیر :علی یاری

نام فروشگاه :زینو

پلاک :111/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295727
نام مدیر :مجتبی لک

نام فروشگاه :ویلگا

پلاک :110/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66305749
نام مدیر :فعال

نام فروشگاه :تهران مبل

پلاک :108/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295705
نام مدیر :محمد رضا عباسی

نام فروشگاه :ویولت

پلاک :102/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66207494
نام مدیر :زهرائی

نام فروشگاه :ساج آسا

پلاک :101/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66305749
نام مدیر :غلامی

نام فروشگاه :ارژنگ چوب

پلاک :126/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66310882
نام مدیر :بخشوده پور

نام فروشگاه :کنتیا

پلاک :123/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66207507
نام مدیر :

نام فروشگاه :کیان

پلاک :119/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66207498
نام مدیر :کیانی

نام فروشگاه :مبل پرویز

پلاک :118/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312837
نام مدیر :پرویز حسین زاده

نام فروشگاه :آربس

پلاک :117/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :11-66309109
نام مدیر :فراهانی

نام فروشگاه :پارادایس

پلاک :115/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295745
نام مدیر :مجید کفایتی

نام فروشگاه :مبل علی

پلاک :110/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66248162
نام مدیر :بشیری

نام فروشگاه :پارسه

پلاک :4/109
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :طبقه چهارم
تلفن فروشگاه :66248160
نام مدیر :علیزادگان

نام فروشگاه :اکسیر

پلاک :108/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66245464
نام مدیر :محمد مختاری

نام فروشگاه :آریو

پلاک :101/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66244000
نام مدیر :مرتضی جانعلی

نام فروشگاه :فارست مبل

پلاک :125/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295716
نام مدیر :افتخاری

نام فروشگاه :سه با

پلاک :118/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295725
نام مدیر :افتخاری

نام فروشگاه :ماهون

پلاک :117/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295704
نام مدیر :

نام فروشگاه :مبلیران علوی

پلاک :110/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66207486
نام مدیر :علوی

نام فروشگاه :آریو 2

پلاک :109/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66244000
نام مدیر :محمدرضا جانعلی

نام فروشگاه :وندی

پلاک :106/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66248169
نام مدیر :عیدی وندی

نام فروشگاه :آوان

پلاک :101/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66312792
نام مدیر :صادقی

نام فروشگاه :ماه تیسا

پلاک :126/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295735
نام مدیر :میرعظیمی

نام فروشگاه :آوان

پلاک :125/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295690
نام مدیر :صادقی فر

نام فروشگاه :دانژه

پلاک :119/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66245463
نام مدیر :بخشی

نام فروشگاه :فاما

پلاک :117/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295689
نام مدیر :مسلم رمضانی

نام فروشگاه :یاشیل

پلاک :116/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66207476
نام مدیر : عباس و حسین صادقی فر

نام فروشگاه :برگ سبز

پلاک :113/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295707
نام مدیر :ذاکری

نام فروشگاه :فاما2

پلاک :112/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :طبقه دوم
تلفن فروشگاه :66207503
نام مدیر :مسلم رمضانی

نام فروشگاه :فورگ

پلاک :110/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66204484
نام مدیر :

نام فروشگاه :کارلو

پلاک :105/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66221089
نام مدیر :عسگری

نام فروشگاه :ناژ 2

پلاک :102/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66245262
نام مدیر :حسین زاده

نام فروشگاه :خانه نوین

پلاک :128/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66245253
نام مدیر :شیرین آبادی

نام فروشگاه :میداس

پلاک :122/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295732
نام مدیر :شجائی

نام فروشگاه :استیل هامون 2

پلاک :121/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66204672
نام مدیر :

نام فروشگاه :مبل جواهر

پلاک :118/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295743
نام مدیر :الیاسی

نام فروشگاه :زرین

پلاک :117/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66139680
نام مدیر :احد بخشی

نام فروشگاه :هرالد

پلاک :115/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66208987
نام مدیر :زیدپور

نام فروشگاه :لوکاس

پلاک :112/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66208957
نام مدیر :کربلائی میرزا

نام فروشگاه :تاپ

پلاک :111/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66208958
نام مدیر :حمید خوشه چین

نام فروشگاه :ساج آسا

پلاک :110/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66208955
نام مدیر :غلامی

نام فروشگاه :باتیشا

پلاک :109/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66208959
نام مدیر :

نام فروشگاه :فروشگاه چوب گستران

پلاک :102/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66312595
نام مدیر :علیرضا خوشبختی

نام فروشگاه :برابو

پلاک :104/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :طبقه سوم
تلفن فروشگاه :66208963
نام مدیر :پرمیان طهران فر

نام فروشگاه :آنا

پلاک :1/105
نام سرا :سرای خیام
طبقه :طبقه سوم
تلفن فروشگاه :66208994
نام مدیر :اسماعیل امینی

نام فروشگاه :گوفر

پلاک :106/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66208961
نام مدیر :فرزین احمدی