فروشگاه گالستیان

نام مدیر تلفن فروشگاه زمینه فعالیت آدرس
نام مدیرآقای هاملت خالوئیان تلفن فروشگاه66193088-9 زمینه فعالیت مبلمان کلاسیک ، آکسسوار آدرسهمکف ، G15

مبلمان کلاسیک (ایتالیا: کمرین، کارپانلی، فوسارولی: فقط اکسسوری - هلند:جنسن)