فروشگاه نئومتال

نام مدیر تلفن فروشگاه زمینه فعالیت آدرس
نام مدیرآقای پیام شریعتی تلفن فروشگاه66193240-1 زمینه فعالیت مبلمان آوانگارد آدرسطبقه دوم ، 220

مبلمان آوانگارد، مدرن، (مبلمان و میز پایه استیل)