فروشگاه لیمودا

نام مدیر تلفن فروشگاه زمینه فعالیت آدرس
نام مدیرآقای داریوش کحکلو تلفن فروشگاه66193026-27 زمینه فعالیت لوستر آدرسطبقه اول ، 122

لوستر، آباژور (ایران: لوستر مهدی)