فروشگاه فاما

نام مدیر تلفن فروشگاه زمینه فعالیت آدرس
نام مدیرآقای اکبر لو تلفن فروشگاه66193114-5 زمینه فعالیت میز نهارخوری آدرسطبقه دوم ، 222

سرویس غذاخوری(ایران:پانه)