فروشگاه سه با

نام مدیر تلفن فروشگاه زمینه فعالیت آدرس
نام مدیرآقای افتخاری تلفن فروشگاه66193066-7 زمینه فعالیت میز نهارخوری آدرسطبقه اول ، 141

سرویس غذاخوری (ترکیه: فارستن مبل)