فروشگاه بابک

نام مدیر تلفن فروشگاه زمینه فعالیت آدرس
نام مدیرآقای حاجی کاظم تلفن فروشگاه66193227-8 زمینه فعالیت مبلمان کلاسیک آدرسطبقه دوم ، 223

مبلمان کلاسیک و مدرن (ایتالیا: بیزوتو)