مبل پرویز نوبل شعبه 2

نام مدیر تلفن فروشگاه آدرس
نام مدیرپرویز حسین زاده تلفن فروشگاه66295730 آدرسهمکف ، سرای فردوسی ، 213/5