فاما2

نام مدیر تلفن فروشگاه آدرس
نام مدیرمسلم رمضانی تلفن فروشگاه66207503 آدرسطبقه دوم ، سرای سعدی ، 112/2